SLOVENSKÝ  ZVÄZ  KICKBOXU  

 

Skúšobný poriadok 

           - stiahni si skúšobný poriadok vo Worde

 

  

Všeobecné ustanovenia

  

Stupne technickej vyspelosti (STV)

           

            Pre označenie technickej vyspelosti, celkovej dĺžky trénovania so zohľadnením zásluh o rozvoj a propagáciu kickboxu sa používajú stupne technickej vyspelosti dan a kyu.

a)      stupne technickej vyspelosti kyu sú stupne prípravné – žiacke

b)      stupne technickej vyspelosti dan sú stupne majstrovské

-         Stupne technickej vyspelosti kyu a dan udeľuje zásadne len Slovenský zväz kickboxu (SZKB).

-         V prípade neprimeraného správania sa a konania, ktoré poškodzuje záujmy SZKB, môže Výkonný výbor SZKB (VV SZKB) odňať alebo znížiť členom udelené STV.

-         Pre štart v súťažiach poriadaných SZKB v športových disciplínach stop semi contact a light contact je stanovená hranica technickej vyspelosti min. 6. kyu pre deti do 11 rokov (vrátane) a 5. kyu pre pretekárov 12-ročných a starších.

-         Pre nomináciu do reprezentačného výberu Slovenskej republiky reprezentujúceho na Majstrovstvách sveta (Európy) musí byť pretekár – reprezentant držiteľom STV min. 5. kyu pre výber mládeže do 11 rokov (vrátane), 4. kyu pre výber mládeže od 12 do 15 rokov (vrátane) a 3. kyu pre pretekárov vo veku 16 rokov a starších.

-         Pre pretekárov súťažiacich v športovej disciplíne full contact (low kick, thai box) nie sú povinné vyššie uvedené limity STV pre štart v súťažiach SZKB a nomináciu do reprezentačných výberov (skúšok technickej vyspelosti sa môžu zúčastniť a môžu byť držiteľmi STV).

 

Skúšobní komisári a skúšobné komisie

 

-         Skúšobní komisári a skúšobné komisie vykonávajú skúšky na stupne technickej vyspelosti kyu a dan, sú menovaní SZKB a sú výhradne a jedine oprávnení vykonávať skúšky .

-         Skúšobní komisári alebo skúšobné komisie sa menujú na obdobie 2 kalendárnych rokov.

-         Hlavný skúšobný komisár technickej vyspelosti je člen SZKB, ktorého na návrh predsedu Trénersko-metodickej komisie (TMK) VV SZKB ustanovuje do funkcie svojím hlasovaním VV SZKB. Na návrh predsedu TMK môže byť hlasovaním VV SZKB aj odvolaný.

-         Skúšobný komisár technickej vyspelosti je člen SZKB, ktorého na návrh hlavného skúšobného komisára schvaľuje do funkcie svojím hlasovaním VV SZKB.

-         Skúšky technickej vyspelosti na 7. a 6. kyu vedie jeden skúšobný komisár v prítomnosti trénera (trénerov).

-         Skúšky technickej vyspelosti na 5. – 2. kyu vykonáva kolégium skúšobných komisárov v zložení hlavný skúšobný komisár a jeden skúšobný komisár.

-         Skúšky technickej vyspelosti na 1. kyu a majstrovské stupne dan vykonáva kolégium skúšobných komisárov v zložení hlavný skúšobný komisár a dvaja skúšobní komisári.

-         V mimoriadnych a naliehavých prípadoch môžu byť vykonávané mimoriadne skúšky technickej vyspelosti – za naliehavé prípady sa považuje skladanie skúšok:

a)      vo výcvikových táboroch, na sústredeniach, kurzoch a školeniach,

b)      v prípade záujmu reprezentácie,

c)      vo všetkých prípadoch, ktoré sú v súlade so záujmami ďalšieho rozvoja kickboxu.

-         V prípade nesplnenia svojich povinností alebo ich hrubého porušenia môžu byť komisári okamžite odvolaní VV SZKB.

 

Práva skúšobných komisárov a skúšobných komisií

 

Skúšobní komisári a skúšobné komisie majú právo:

-         aby boli včas informovaní o delegácii na skúšky, o mieste a čase skúšok, ako aj o jeho usporiadateľovi,

-         ospravedlniť sa pre neúčasť na skúškach delegujúcemu orgánu a usporiadateľom, ak načas (v mieste bydliska 7 dní a mimo 14 dní vopred) nedostali oznámenie o tom, že sa budú skúšky konať, a to len zo závažných pracovných, zdravotných a osobných dôvodov,

-         dohodnúť si v prípade potreby taký termín a miesto skúšok, na ktoré boli delegovaní, ktoré vyhovuje im i usporiadateľovi v súlade so skúšobným poriadkom,

-         pri neúplnosti organizačného zabezpečenia a nesplnení príslušných ustanovení tohto skúšobného poriadku zrušiť konanie skúšok,

-         pri nezrovnalostiach v predpísaných dokladoch skúšaných nepripustiť ich ku skúške,

-         na úhradu svojich nákladov (cestovné, ubytovanie, stravné a ostatné) v súlade s platnými hospodárskymi smernicami,

-         na doškoľovanie a včasné oznámenie zmien a doplnkov formálnych a obsahových častí skúšobného poriadku,

-         obrátiť sa v prípade sporných prípadov na VV SZKB,

-         preskúšať kandidáta z predchádzajúcich požiadaviek na nižšie stupne technickej vyspelosti (vrátane celkovej fyzickej pripravenosti),

-         posudzovať s konečnou platnosťou spôsobilosť kandidáta pri skúške,

-         na zverejnenie svojej funkcie v oficiálnych materiáloch zväzu,

-         na odmenu za vykonanie skúšok v súlade s platnými hospodárskymi smernicami.

 

Povinnosti skúšobných komisárov

 

Skúšobný komisár je povinný:

-         včas a riadne sa dostaviť na skúšky, na ktoré bol delegovaný,

-         skúšať podľa tohto skúšobného poriadku a vyplniť kolonku získaný stupeň technickej vyspelosti a podpísať všetky predpísané formuláre a tlačivá,

-         pomáhať pri výbere poplatkov za skúšky technickej vyspelosti,

-         oznámiť skúšaným výsledok skúšky,

-         v prípade porušenia ustanovení tohto skúšobného poriadku prerušiť skúšku alebo v mimoriadne odôvodnených prípadoch zrušiť jej výsledok,

-         dostaviť sa na skúšky a viesť ich v predpísanom úbore (saténové nohavice, reprezentačné tričko, opasok).

Hlavný skúšobný komisár je povinný:

-         vypracovať a predložiť celoročný plán skúšok technickej vyspelosti, ktorý schvaľuje VV SZKB,

-         zabezpečiť riadne vykonanie všetkých skúšok technickej vyspelosti, ako i záznamy o výsledkoch týchto skúšok (formulár pre skúšky technickej vyspelosti), ktoré predkladá Športovo-technickej komisii (ŠTK) VV SZKB k evidencii a archivácii,

-         v spolupráci s Hospodárskou komisiou (HK) VV SZKB zabezpečiť riadny výber poplatkov za skúšky technickej vyspelosti.

 

 

 Stupne technickej vyspelosti kyu a dan

 

Stupeň technickej

vyspelosti

Označenie

(farba opasku)

Čakacia

lehota (mesiace)

7. kyu

biely

0

6. kyu

žltý

3

5. kyu

červený

3

4. kyu

zelený

3

3. kyu

modrý

6

2. kyu

hnedý

6

1. kyu

hnedý

12

1. dan

čierny

24

 

-         Podmienkami pre stupeň technickej vyspelosti dan sú: výsledok skúšky, celkový vek, dĺžka trénovania, technická a teoretická vyspelosť, výsledky v súťažiach, zásluhy o rozvoj a propagáciu kickboxu.

-         V mimoriadnom prípade možno udeliť STV vyšší ako najbližší k udelenému STV (po 5. kyu) s ohľadom na výkonnosť, obdobie a intenzitu tréningu, a pod.

 

Prihlasovanie na skúšky technickej vyspelosti

 

-         Členovia oddielov SZKB sa prihlasujú na skúšky technickej vyspelosti na stupne kyu len prostredníctvom svojho oddielu formou písomnej žiadosti (navrhované miesto a termín skúšok, orientačný počet skúšaných na jednotlivé STV, podpis trénera a predsedu oddielu) adresovanej na sídlo SZKB.

-         Ku skúškam na 3. až 1. kyu musí byť uvedený menný zoznam kandidátov (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, získaný STV a dátum poslednej skúšky).

-         Na skúšky technickej vyspelosti na stupeň dan sa členovia SZKB prihlasujú prostredníctvom svojich oddielov (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, začiatok trénovania, dátumy jednotlivých skúšok na jednotlivé kyu, trénerska a rozhodcovská kvalifikácia a prax, zapojenie sa do práce oddielu a zväzu) s odporúčaním trénera a predsedu oddielu formou žiadosti adresovanej na sídlo SZKB.

 

 Povoľovanie skúšok

 

-         Skúšky technickej vyspelosti (termín a miesto konania) schvaľuje VV SZKB.

 

Potvrdzovanie výsledkov skúšok technickej vyspelosti

 

-         Výsledky skúšok technickej vyspelosti na stupne kyu potvrdzuje hlavný skúšobný komisár na základe predloženého predpísaného formulára od povereného skúšobného komisára svojím podpisom. Hlavný skúšobný komisár následne odovzdá jednu kópiu ŠTK a druhú kópiu zakladá do svojej evidencie.

-         Výsledky skúšok technickej vyspelosti na stupne dan potvrdzuje VV SZKB na základe predloženého predpísaného formulára od povereného kolégia skúšobných komisárov. VV SZKB vystaví následne certifikát (diplom) o udelení STV dan.

-         Každý udelený STV musí byť zapísaný a podpísaný skúšobným komisárom v športovom pase.

 

Skúšky technickej vyspelosti mimo územia SR a skúšky technickej vyspelosti zahraničných kickboxerov

 

-         Na území SR platia len STV kyu a dan udelené a potvrdené SZKB.

-         STV kyu a dan, ktoré skúšaný absolvoval v zahraničí, musia byť potvrdené SZKB (na základe predložených dokladov od príslušného zväzu, ktorý STV udelil).

-         Zahraniční kickboxeri môžu absolvovať skúšky technickej vyspelosti len v prípade, že sú riadne registrovanými členmi SZKB (držiteľ platného športového pasu).

-         V prípade požiadavky zahraničného zväzu alebo federácie o vyslanie skúšobného komisára alebo skúšobnej komisie VV SZKB schvaľuje ich vyslanie a vydáva potvrdenie o kompetenciách.

 

Poplatky za skúšky technickej vyspelosti

 

Poplatky za každý prihlásený STV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

STV

Poplatok

7. – 5. kyu

100,- Sk

4. – 2. kyu

200,- Sk

1. kyu

400,- Sk

dan

1000,- Sk

 

Uvedené poplatky vyberá člen HK VV SZKB.

 

Úhrada nákladov a odmien skúšobným komisárom

 

Plánované termíny skúšok technickej vyspelosti:

-         poverený skúšobný komisár má nárok na náhradu nasledovných nákladov:

a)      cestovné vo výške cestovného lístka rýchlikom II. triedy vo vzdialenosti z trvalého bydliska do miesta konania skúšok technickej vyspelosti na základe platných tabuliek,

b)      zabezpečenie alebo preplatenie ubytovania, ak je potrebné.

-         poverený skúšobný komisár má nárok na nasledujúcu odmenu za vykonanie skúšok technickej vyspelosti:

a)      hlavný skúšobný komisár – 1000,- Sk (daň 10%),

b)      skúšobný komisár – 800,- Sk (daň 10%).

-         vyššie uvedené náklady a odmeny platí SZKB.

Skúšky technickej vyspelosti na základe požiadavky klubu (počet prihlásených kickboxerov do 30 osôb):

-         poverený skúšobný komisár má nárok na náhradu nasledovných nákladov:

a)      cestovné vo výške cestovného lístka rýchlikom II. triedy vo vzdialenosti z trvalého bydliska do miesta konania skúšok technickej vyspelosti na základe platných tabuliek,

b)      zabezpečenie alebo preplatenie ubytovania, ak je potrebné.

-         poverený skúšobný komisár má nárok na nasledujúcu odmenu za vykonanie skúšok technickej vyspelosti:

a)      hlavný skúšobný komisár – 1000,- Sk (daň 10%),

b)      skúšobný komisár – 800,- Sk (daň 10%).

-         vyššie uvedené náklady a odmeny platí klub.

Skúšky technickej vyspelosti na základe požiadavky klubu ( počet prihlásených kickboxerov nad 30 osôb):

-         poverený skúšobný komisár má nárok na náhradu nasledovných nákladov:

a)      cestovné vo výške cestovného lístka rýchlikom II. triedy vo vzdialenosti z trvalého bydliska do miesta konania skúšok technickej vyspelosti na základe platných tabuliek,

b)      zabezpečenie alebo preplatenie ubytovania, ak je potrebné.

-         poverený skúšobný komisár má nárok na nasledujúcu odmenu za vykonanie skúšok technickej vyspelosti:

a)      hlavný skúšobný komisár – 1000,- Sk (daň 10%),

b)      skúšobný komisár – 800,- Sk (daň 10%).

-         cestovné a ubytovanie platí klub, odmenu platí SZKB.

 

Organizačné zabezpečenie skúšok technickej vyspelosti

 

-         Na skúškach technickej vyspelosti kyu a dan sa používajú len predpísané riadne vyplnené formuláre (viď príloha). Každý formulár sa vypĺňa dvojmo (jeden pre ŠTK, druhý pre hlavného skúšobného komisára).

-         Za komplexné organizačné a materiálno-technické zabezpečenie skúšok technickej vyspelosti je zodpovedný usporiadajúci oddiel (v plánovaných termínoch je zodpovedný SZKB).

-         Na skúšky technickej vyspelosti musia všetci predložiť športový pas s platnou ročnou známkou, lekárskou prehliadkou a klubovou registráciou.

-         V prípade prítomnosti divákov skúšobný komisár určí miesto, kde sa musia počas skúšok zdržiavať.

 

Priebeh skúšok technickej vyspelosti

 

-         Pri skúškach technickej vyspelosti sa dodržiava disciplína a zásady športovej etiky.

-         Priebeh skúšky riadi hlavný skúšobný komisár alebo skúšobný komisár.

-         Každá skúška technickej vyspelosti sa začína a končí spoločným nástupom.

-         Pri záverečnom nástupe skúšobní komisári stručne zhodnotia priebeh a úroveň skúšky, upozornia skúšaných na ich práva a povinnosti a vyhlásia výsledok skúšky, ktorý zapíšu do predpísaných formulárov.

-         Všetci skúšaní kandidáti pristupujú k skúškam v čistom športovom oblečení (saténové nohavice, prípadne nohavice z keperu alebo teplákoviny bez vreciek a zipsov, tričko s krátkym rukávom, opasok doteraz udeleného STV).

.........................................................................................................................................................................................................................

e-mail : kickbox_leon_hn@pobox.sk ,

T.č.: 0904 909 450
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one